Projecte MARP

El Projecte MARP estudia la modernització i millora de l’explotació, la qualitat del fruit i la seva competitivitat en els mercats locals i internacionals. Però la seva ambició va més enllà.

El projecte cerca millorar la competitivitat de les explotacions d’avellaner optimitzant-ne les tècniques de conreu tradicional, que al nostre camp es remunten a la seva reintroducció en el segle XIX. Es tracta d’emprendre assajos que permetin innovar i promoure l’eficiència i competitivitat sectorial per mitjà de dues palanques fonamentals: La primera és la tècnica de reg i la determinació de les dosis òptimes d’aigua; la segona, la implementació de la poda mecànica en les plantacions.

L’execució del projecte es desenvoluparà, amb la col·laboració de l’IRTA, al Mas del Víctor de Coselva.

Ús eficient de l’aigua de reg

L’avellaner redueix la seva capacitat productiva en condicions d’estrès hídric, cosa habitual en els nostres conreus, ja que hi ha una escassetat d’aigua de reg i, normalment, una mala distribució al llarg de l’any.

L’escassetat de recursos hídrics, els llargs períodes de sequera i la consegüent alteració dels cursos d’aigua s’han accentuat pel canvi climàtic. Per això cal optimitzar les estratègies de reg i la seva possible extensió durant tot l’any, i també la fertirrigació.

Els assajos tindran lloc al Mas del Víctor, amb avellaners de la varietat ‘Negret’ – selecció de l’IRTA N-9 – empeltat sobre el peu Dundee (que rebrota poc i dóna molt vigor a l’arbre) i autoarrelat, i es consideraran diverses estratègies de reg:

Es consideren 4 situacions

Reg per goteig i superfície, segons necessitats evapotranspiratives, amb aportació de juny a setembre.

Reg per goteig i superfície, segons necessitats evapotranspiratives, amb aportació d’abril a setembre.

Reg per goteig i superfície, segons necessitats evapotranspiratives, amb sondes d’humitat al sòl amb aportació d’abril a setembre.

Reg subterrani, segons necessitats evapotranspiratives, amb aportació d’abril a setembre.

Poda mecànica

El conreu tradicional de l’avellaner exigeix molts recursos de mà d’obra, especialment per les tasques de poda manual. A més, la poda dels rebrots és difícil de mecanitzar, tot i que l’ús de peus que rebroten poc, com el ‘Dundee’, ha anat minimitzant el problema.

La poda de la part aèria de l’arbre permet rejovenir la plantació i que la llum hi penetri, i això ajuda a la inducció floral i a l’augment de la producció. És una pràctica que, tot i les creixents evidències dels seus avantatges, genera certes reticències entre els agricultors tradicionals del Camp de Tarragona, per causes com, per exemple, l’efecte que pot tenir aquest tipus de poda per a l’entrada del fong del “sol-cuit” (Cytospora corylicola).

ARBRES
EN FORMACIÓ

L’assaig en arbres en formació es realitzarà sobre avellaners més joves . Es compararan les tesis de poda i es valorarà tant el seu creixement com possibles diferències de precocitat en la seva entrada en producció.

ARBRES EN
PLENA PRODUCCIÓ

Per analitzar el comportament dels arbres en plena producció, els assajos de mecanització de la poda es practicaran en tres parcel·les de diferents característiques, totes a la finca del Mas del Víctor, en superfícies no majors a una hectàrea i sobre els que ja existeixen registres de producció. Les podes es realitzaran al llarg d’un període de tres anys; això permetrà podar només un terç dels carrers cada temporada de manera que la producció de la plantació se’n ressenti menys.

Impacte del projecte

Els resultats del projecte permetran aconsellar o no l’esporga mecànica a l’avellaner en plantacions adultes i joves en formació, i definir quina és la millor estratègia de reg a aplicar en aquesta espècie, per tal de millorar les tècniques de conreu, optimitzar-ne la productivitat i proporcionar, així, un impacte beneficiós en el territori.

Els resultats obtinguts en l’experiència a les plantacions del Mas del Víctor seran transferits al conjunt del sector mitjançant diferents vies de divulgació. Perquè l’ambició del Projecte MARP és conciliar d’una manera sostenible la tradició dels cultius centenaris i la preservació del nostre paisatge amb la innovació i la productivitat.

Per compartir el progrés del nostre camp amb la societat.

IMPACTE
TÈCNIC

Incrementar el coneixement sobre les tècniques d’esporga, i les dosis i instal·lacions de reg adequades al nostre entorn.

 • Pautes d’actuació a les plantacions d’avellaners, sobre els sistemes de reg en els arbres i les tècniques de poda.
 • Informació sobre les instal·lacions més adequades (reg subterrani, instal·lació de sensors, etc).
 • Coneixement de les dosis i èpoques de l’any en què l’avellaner necessita més aigua, d’acord amb el seu cicle biològic, per maximitzar la producció i qualitat del fruit.
 • Pautes sobre la poda mecànica i informació sobre la conveniència de realitzar-la en arbres adults i també en plantacions joves.

IMPACTE
SOCIAL

Fer més atractives des del punt de vista de la rendibilitat les plantacions d’avellaner per a preservar-les i animar nous agricultors a aplicar les noves tècniques a la seva explotació.

 • Contribució per preservar l’economia, treball i assentament de la població en determinades zones del conreu de l’avellaner a Tarragona i Girona.
 • Un resultat positiu de l’aplicació d’aquestes dues tècniques afavorirà que els agricultors no abandonin les seves plantacions d’avellaners.
 • Estímul a altres joves agricultors per a introduir-se al món de l’avellana i contribuir, d’aquesta manera, a mantenir el terreny agrícola al nostre país.

IMPACTE
ECONÒMIC

S’optimitzaran les despeses del procés d’explotació.

 • Rendibilització de la inversió en equips de control de reg, per un ús adequat i eficient de la quantitat justa d’aigua.
 • A la poda mecànica es produirà un estalvi en el cost de la mà d’obra (en nombre d’hores i de personal) respecte a la despesa de la poda manual.
 • S’estudiarà la fórmula del lloguer o compra de les màquines per a la poda mecànica entre els agricultors i les seves cooperatives.

IMPACTE
MEDIAMBIENTAL

Acabar amb el mal ús dels recursos hídrics.

 • En un entorn marcat pel canvi i la desertització climàtica, fer un ús eficient de l’aigua esdevé una prioritat.
 • Amb els assaigs de reg plantejats, l’agricultor sabrà quanta aigua necessita l’avellaner a cada moment, evitant el malbaratament i les pèrdues innecessàries d’un recurs tant escàs.
 • La poda mecànica augmentarà la fertilitat del terreny, gràcies a l’increment de la matèria orgànica provinent de la incorporació i descomposició de la pròpia fusta tallada.
 • A més, es millorarà la vida subterrània i la capacitat d’infiltració de l’aigua al sòl.